Estudis

ESO

L'ESO és la darrera etapa de l'ensenyament obligatori que ofereix uns estudis bàsics, integradors i flexibles, per tal de garantir la formació integral de l'alumne, a mes d'una bona orientació i preparació per al seu futur.

Les finalitats de l'ESO són les següents:

 1. Possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d'un desenvolupament personal.

 2. Ajudar a adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors.

 3. Consolidar l'orientació i preparació dels alumnes per als estudis posteriors.

El nostre centre té una sèrie de programes per millorar l'atenció al nostre alumnat d'ESO.

 • Tutories de 1r cicle amb professorat fixe que es manté a 1r i 2n d'ESO

 • Treball per projectes a 1r i 2n d'ESO

 • Hort escolar (1r ESO)

 • Berenars saludables (1r ESO)

 • El club dels primers (1r i 2n d'ESO)

 • Treball cooperatiu

 • Servei de mediació de conflictes

 • Activitats de cohesió de grup

 • Activitats extraescolars i esportives

 • Grup de PMAR a 3r d'ESO i Diversificació a 4t d'ESO

 • Orientació acadèmica i professional

 • Títol oficial d'anglès de l'EOI (4t ESO)


BATXILLERAT

INTRODUCCIÓ

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i comprèn dos cursos acadèmics. Es pot cursar en règim ordinari, nocturn i a distància (a l’IES Son Cladera s’imparteix el règim ordinari).

ESTRUCTURA

El batxillerat comprèn dos cursos acadèmics i es desenvolupa en les següents modalitats:

 • Arts (no es desenvolupa a l’IES Son Cladera)

 • Ciències

 • Humanitats i ciències socials


1r BATXILLERAT

MATÈRIES TRONCALS

 • LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA I

 • LLENGUA CATALANA I LITERATURA I

 • FILOSOFIA

 • ANGLÈS I

 • EDUCACIÓ FÍSICA


CIÈNCIES DE LA NATURA

 • MATEMÀTIQUES I

 • FÍSICA I QUÍMICA

 • BIOLOGIA I GEOLOGIA / DIBUIX TÈCNIC I


HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

 • LLATÍ I / MAT. CCSS. I

 • HISTÒRIA MÓN CONTEMPORANI

 • GREC I / ECONOMIA

MATÈRIES ESPECÍFIQUES (Dues a triar)

 • FRANCÈS 1

 • TECNOLOGIA INDUSTRIAL

 • CULTURA CIENTÍFICA

 • LITERATURA UNIVERSAL

 • TIC

 • RELIGIÓ


2n BATXILLERAT

MATÈRIES TRONCALS

 • LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA II

 • LLENGUA CATALANA I LITERATURA II

 • HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

 • ANGLÈS II

 • HISTÒRIA D’ESPANYA


CIÈNCIES DE LA NATURA / TECNOLÒGIC

 • MATEMÀTIQUES II

 • QUÍMICA

 • FÍSICA

 • BIOLOGIA / DIBUIX TÈCNIC II


HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

 • LLATÍ II / MATEMÀTIQUES CCSS II

 • GEOGRAFIA

 • GREC II / ECONOMIA EMPRESA


MATÈRIES ESPECÍFIQUES (Una a triar)

 • FRANCÈS II

 • CIÈNCIES DE LA TERRA

 • TECNOLOGIA INDUSTRIAL II

 • HISTÒRIA DE L’ART


CONDICIONS D'ACCÉS

 1. Poden accedir als estudis de batxillerat, en qualsevol de les seves modalitats, aquelles persones que estiguin en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria o d’altres que la normativa declari equivalents a aquests efectes.

 2. També tenen accés a totes les modalitats del batxillerat les persones que estiguin en possessió del títol de tècnic o tècnica de la corresponent professió, per haver superat els ensenyaments de formació professional de grau mitjà, o el títol de tècnic esportiu, per haver superat els ensenyaments esportius de Grau mitjà.

 3. Tenen accés a la modalitat d’arts del batxillerat les persones que estiguin en possessió del títol de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny.

 4. L’alumnat que vulgui accedir al batxillerat procedent de sistemes educatius estrangers necessita l’homologació, d’acord amb la normativa vigent, dels estudis corresponents a l’educació secundària obligatòria.

ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS I ALTRES

El batxillerat prepara l'alumnat per a les proves d’accés a la universitat (PAU) i dona accés directe a cicles de grau superior.