Estudis

Batxillerat

INTRODUCCIÓ

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i comprèn dos cursos acadèmics. Al nostre centre, pots cursar-lo en règim ordinari o en blocs

MODALITATS

 • Arts (no es desenvolupa a l’IES Son Cladera)

 • Ciències i tecnologia

 • General

 • Humanitats i ciències socials


BATXILLERAT en BLOCS (Nova implantació al curs 22-23)

A l'IES Son Cladera des del curs 22-23 podràs estudiar el Batxillerat en blocs. Aquesta opció permet cursar-lo en tres cursos acadèmics. L'organització queda establerta de la següent manera:


1r BATXILLERAT

Oferta formativa en construcció2n BATXILLERAT (només vigent fins el curs 22-23)

MATÈRIES TRONCALS

 • LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA II

 • LLENGUA CATALANA I LITERATURA II

 • HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

 • ANGLÈS II

 • HISTÒRIA D’ESPANYA

CIÈNCIES DE LA NATURA / TECNOLÒGIC

 • MATEMÀTIQUES II

 • QUÍMICA

 • FÍSICA

 • BIOLOGIA / DIBUIX TÈCNIC II

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

 • LLATÍ II / MATEMÀTIQUES CCSS II

 • GEOGRAFIA

 • GREC II / ECONOMIA EMPRESA

MATÈRIES ESPECÍFIQUES (Una a triar)

 • FRANCÈS II

 • CIÈNCIES DE LA TERRA

 • TECNOLOGIA INDUSTRIAL II

 • HISTÒRIA DE L’ART

CONDICIONS D'ACCÉS

Segons la Llei Orgànica d'Educació 3/2020 de 29 de desembre, LOMLOE:

 1. Poden accedir als estudis de batxillerat, en qualsevol de les seves modalitats, aquelles persones que estiguin en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria.

 2. També tenen accés a totes les modalitats del batxillerat les persones que estiguin en possessió de qualsevol dels títols de Formació Professional, arts plàstiques i disseny, o ensenyaments esportius o quasevol altre que contempli la normativa vigent.

L’alumnat que vulgui accedir al batxillerat procedent de sistemes educatius estrangers necessita l’homologació, d’acord amb la normativa vigent, dels estudis corresponents a l’educació secundària obligatòria. Aquesta homologació s'ha de tramitar a l'Àrea de l'Alta Inspecció d'Educació, organisme depenent del Ministeri d'Educació i ubicat a la Delegació del Govern d'Espanya a les Illes Balears (C/Felicià Fuster nº7. 1ªplanta)

ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS I ALTRES

El batxillerat prepara l'alumnat per a les proves d’accés a la universitat (PBAU) i dona accés directe a cicles de grau superior.

Per a més informació consultar la web www.uib.es