Estudis

ESO

L'ESO és la darrera etapa de l'ensenyament obligatori que ofereix uns estudis bàsics, integradors i flexibles, per tal de garantir la formació integral de l'alumne, a mes d'una bona orientació i preparació per al seu futur.

Les finalitats de l'ESO són les següents:

 1. Possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d'un desenvolupament personal.

 2. Ajudar a adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors.

 3. Consolidar l'orientació i preparació dels alumnes per als estudis posteriors.


L’aplicació de la nova llei orgànica d’educació LOMLOE 3/2020 de 29 de desembre a l’IES Son Cladera pel que fa a la oferta educativa es concreta tal i com es mostra a la següent taula:

Pel que fa a les assignatures optatives, a l’IES Son Cladera s’oferiran la totalitat d’aquestes perquè sigui l’alumne qui triï per ordre de preferència l’assignatura que vol estudiar. La següent taula recull la distribució d’assignatures per cada nivell.

Per al curs 22/23 al curs de 3r d’ESO NO s’oferiran les assignatures Recursos digitals II ni Cultura clàssica II, perquè els alumnes NO han cursat el primer nivell.

Per altra banda, els itineraris a 4t d'ESO són els següents:

PROGRAMES QUE OFEREIX EL NOSTRE CENTRE

El nostre centre té una sèrie de programes per millorar l'atenció al nostre alumnat d'ESO.

 • Tutories de 1r cicle amb professorat fixe que es manté a 1r i 2n d'ESO

 • Hort escolar (1r ESO)

 • Treball cooperatiu

 • Servei de mediació de conflictes

 • Activitats de cohesió de grup

 • Activitats extraescolars i esportives

 • Orientació acadèmica i professional

 • PMAR (Programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment) a 2n d'ESO - LOMCE

 • PDC (Programa de diversificació curricular) a 3r ESO - LOMLOE

 • PRAC (Programa de reforç de l'aprenentatge) a 4t d'ESO - LOMCE

 • Títol oficial d'anglès de l'EOI (4t ESO)