Estudis

ESO

L'ESO és la darrera etapa de l'ensenyament obligatori que ofereix uns estudis bàsics, integradors i flexibles, per tal de garantir la formació integral de l'alumne, a mes d'una bona orientació i preparació per al seu futur.

Les finalitats de l'ESO són les següents:


L’aplicació de la nova llei orgànica d’educació LOMLOE 3/2020 de 29 de desembre a l’IES Son Cladera pel que fa a la oferta educativa es concreta tal i com es mostra a la següent taula:

Pel que fa a les assignatures optatives, a l’IES Son Cladera s’oferiran la totalitat d’aquestes perquè sigui l’alumne qui triï per ordre de preferència l’assignatura que vol estudiar. La següent taula recull la distribució d’assignatures per cada nivell.

Per altra banda, els itineraris a 4t d'ESO són els següents:

PROGRAMES I PROJECTES QUE OFEREIX EL NOSTRE CENTRE

El nostre centre té una sèrie de programes per millorar l'atenció al nostre alumnat d'ESO.