EOIES

COL·LABORACIÓ AMB L'EOI PALMA

El programa EOIES és un projecte adreçat als nostres alumnes de 4t de la ESO, de 1r i 2n de batxillerat.

1. En què consisteix?

En les seves hores habituals de classe d’anglès i amb els seus propis professors els alumnes poden ser avaluats segons les formes, criteris i nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les EOI i al final obtenir-ne els seus títols oficials.

2. A qui va adreçat?

-És un projecte que s’ofereix als/les alumnes de 4t d'ESO i de 1r i 2n de batxillerat que presentin un nivell adequat d’anglès i interès per l’assignatura.

-Te caràcter voluntari.

-La participació de l’alumnat en el programa EOIES és gratuïta, però l’alumnat que vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI haurà de pagar les taxes corresponents que són 22.19€.

3. Nivells

Durant el curs 2021-22, els alumnes es prepararan el nivell B2.1.

4. Avaluació

Els alumnes implicats en aquest programa seran avaluats atenent als nivells exigits en les EOI. Realitzaran les mateixes proves escrites, i a l’oral es farà amb un tribunal compost per un professor de l’EOI i una professora de l’IES Juníper Serra, que emetran una nota conjunta.

Criteris EOI : Per obtenir la qualificació global d’Apte, cal superar cada part de la prova amb un mínim del 60% i la suma total de totes les parts ha de superar el 60%.

5. Permeabilitat de pas d’alumnes de l’EOIES als ensenyaments presencials de les EOI

Els alumnes es matricularan a partir del 4t d’ESO a l’EOI i seran considerants a tots els efectes alumnes oficials.

Els alumnes que hagin aprovat el nivell corresponent tindran la possibilitat de incorporar-se com a alumnes presencials a les diferents EOIs de les Illes Balears. En aquest cas han de fer la sol·licitud de preinscripció en els terminis previstos i podran passar a l’ensenyament presencial si resulten admesos.

6. Responsable

Borja Aguiló

Departament de Llengües estrangeres